Informationssäkerhet

BEGREPPET INFORMATIONSSÄKERHET
Informationssäkerhet är så mycket mer än IT-säkerhet. Det handlar om att skydda all den information som hanteras i ett företag från åtkomst av obehöriga. Informationen får inte heller förvanskas eller försvinna. Samtidigt ska den vara lätt åtkomligt när den ska användas och den behöver ibland vara spårbar.

NYTTAN AV INFORMATIONSSÄKERHETSARBETE
Ett strukturerat informationsarbete förebygger tex:
• Brott mot personuppgiftslagen eller annan lag som berör verksamheten
• Kostnader i samband med säkerhetsproblem
• Problem hos kund, leverantör, samarbetspartners m.fl, orsakade av bristande informationssäkerhet
• Badwill för företaget, orsakad av bristande informationssäkerhet

A&L ERBJUDER via Ulf:
Analys:
Analys av Er verksamhet med förslag på lämpliga åtgärder och modeller för att uppnå tillfredsställande informationssäkerhet.

Policys:
Upprättande av policys som visar företagets viljeinriktning med informationssäkerhetsarbetet

Riskanalys:
Analysen visar på hot, risker, kostnader, sannolikhet och prioriterar åtgärder
Informationssäkerhetsrevision:
Genomgång och kontroll av hur väl man uppfyller policyn och vilka
förändringar som krävs

Utbildning:
Utbildningar för företagsledning, säkerhetsansvarig och användare.

Säkerhetsseminarier:
Säkerhetsseminarier för att upprätthålla ett högt säkerhetsmedvetande hos
ledning och anställda.